வாழ்வாதார உதவித் திட்டம்

பெண்தலைமை தாங்கும் குடும்பங்கள், மாற்றுத் திறனாளிக் குடும்பங்களுக்கான வாழ்வாதார உதவித்திட்டங்களுக்கு உதவ முன்வருமாறு தன்னார்வத் தொண்டர்களை வேண்டுகின்றோம்.

£0
raised
0
donations
£2,250
goal

How much would you like to donate? As a contributor to Meedsi, we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

£
Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to pay using your PayPal account, or with a credit or debit card. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Donation Total: £250