கல்வி உதவித் திட்டம்…

மீட்சி அமைப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்விக்கான உதவித் திட்டத்திற்கு உதவ முன்வருமாறு சமூக நலன் விரும்பிகளையும் தன்னார்வத் தொண்டர்களையும் கோருகின்றோம்.

£376
raised
5
donations
£1,000
goal

How much would you like to donate? As a contributor to Meedsi, we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

£
Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to pay using your PayPal account, or with a credit or debit card. You will then be brought back to this page to view your receipt.

Here's what you're about to donate:
Donation summary
Payment amount
Giving frequency
One time
Donation Total

Donation Total: £250