கல்வி உதவித் திட்டம்…

மீட்சி அமைப்பின் 2022 ஆம் ஆண்டிற்கான கல்விக்கான உதவித் திட்டத்திற்கு உதவ முன்வருமாறு சமூக நலன் விரும்பிகளையும் தன்னார்வத் தொண்டர்களையும் கோருகின்றோம்.

£376
raised
5
donations
£1,000
goal

How much would you like to donate? As a contributor to Meedsi, we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

£
Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to complete your donation with your debit card, credit card, or with your PayPal account. Once complete, you will be redirected back to this site to view your receipt.

Here's what you're about to donate:
Donation summary
Payment amount
Giving frequency
One time
Donation Total

Donation Total: £250