உதவித் திட்டங்கள்

முள்ளந்தண்டு பாதிக்கப்பட்டோர் மற்றும் மாற்றுத் திறனாளிகளின் வைத்திய மற்றும் சமூக நலன்புரி உதவித் திட்டங்களிற்கு உதவுமாறு தன்னார்வத் தொண்டர்களை வேண்டுகின்றோம்.

£0
raised
0
donations
£1,500
goal

How much would you like to donate? As a contributor to Meedsi, we make sure your donation goes directly to supporting our cause. Thank you for your generosity!

£
Who's giving today?
We’ll never share this information with anyone.
Personal Info

Make your donation quickly and securely with PayPal

How it works: You will be redirected to PayPal to complete your donation with your debit card, credit card, or with your PayPal account. Once complete, you will be redirected back to this site to view your receipt.

Donation Total: £10